Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Wolontariusze w przedszkolu

 

Od września 2006 roku w Przedszkolu współpracujemy z grupą wolontariuszy. Są to osoby, które chcą pomagać dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z grup przedszkolnych i rewalidacyjnych, ponieważ wiążą z tym swoje zainteresowania z zakresu psychologii, pedagogiki, rehabilitacji, artterapii ...

Wolontariusze współpracujący z naszą placówką są rekomendowani przez Mazowieckie Centrum Wolontariatu. Dodatkowo rekrutowani są przez nauczycieli i specjalistów podczas wstępnych spotkań informacyjnych organizowanych na terenie przedszkola.

Celem pracy naszych wolontariuszy jest wspieranie działań nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu. Wolontariusze mają także okazję do organizowania czasu wolnego naszym wychowankom w ich rodzinnych domach. Ich praca jest organizowana w obrębie przedszkola tzn. w salach zajęć, Sali Doświadczania Świata, sali gimnastycznej z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego. Ponadto wolontariusze uczestniczą podczas wyjść: na basen, do stadniny koni, do teatru, kina a także w zorganizowanych wyjazdach rehabilitacyjnych.

Wolontariusz, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami ma okazję do zaangażowania się w organizowane na terenie placówki uroczystości ogólno przedszkolne, takie jak: Spotkanie Wigilijne, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Galeria Twórczości Dzieci i Młodzieży.

 

 


 

Nasze zasady współpracy

 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM NR 213

 

 

 

- Wolontariusze pojawiający się w grupach przedszkolnych czy rewalidacyjnych przedszkola są rekomendowani przez Mazowieckie Centrum Wolontariatu.

- Koordynatorzy przeprowadzają rozmowę ze zgłaszającymi się wolontariuszami na temat ich doświadczeń, zainteresowań i oczekiwań. Przekazują mu także istotne informacje dotyczące organizacji pracy i zasad funkcjonowania placówki.

- Wolontariusz wraz z koordynatorami określają zasady współpracy, które początkowo opierają się na tzw. okresie próbnym, w ramach którego wolontariusz ma okazję zapoznania się z pracą w każdej z grup przedszkolnych i rewalidacyjnych.

- Po obserwacji i ocenie własnych oczekiwań wolontariusz wraz z koordynatorami określa grupę, z którą wiąże swoją pracę na dłuższy okres czasu.

- Zdecydowani na współpracę nauczyciele grupy którą wybrał wolontariusz podpisują z nim „porozumienie o współpracy”.

- Zakres i formę współpracy wolontariusz uzgadnia bezpośrednio z nauczycielami grupy z którą współpracuje.

- Porozumienie określa czas współpracy oraz jej zakres, z wyszczególnieniem konkretnych zadań. Zadania, nad którymi będzie pracował wolontariusz nie wynikają tylko z potrzeb grupy, w której będzie pracował, ale opierają się także na potrzebach i oczekiwaniach wolontariusza.

- Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, a w szczególności tych, które dotyczą sytuacji socjalnej i zdrowotnej osób, na rzecz których świadczy pomoc.

- Praca wolontariuszy ma charakter bezpłatny.

- Przedszkole zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Wolontariusz i nauczyciele w każdej chwili mogą zgłaszać do koordynatorów swoje uwag ii pytania dot. wzajemnej współpracy.

- Wolontariusz i nauczyciele w uzasadnionych przypadkach mogą zaprzestać współpracy, informując o tym koordynatorów, czego konsekwencją jest rozwiązanie Porozumienia o Współpracy.

- Wolontariusze nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za powierzonych im uczestników zajęć - cała odpowiedzialność spoczywa na nauczycielu tej grupy.

 

Propozycje dla wolontariuszy:

 

 

 

 • uczestniczenie, wspólnie z nauczycielami, w Radach Samokształceniowych i szkoleniach organizowanych przez Przedszkole,
 • uczestniczenie w imprezach okolicznościowych Przedszkola,
 • bezpłatne wyjścia do teatru, kina, na koncerty, basen,
 • współtworzenie, razem z nauczycielem, zajęć przedszkolnych i rewalidacyjnych,
 • współtworzenie strony internetowej Przedszkola,
 • zdobywanie nowych doświadczeń.

Nasze oczekiwania:

 

  •  
   • przestrzegania Praw Dziecka,
   • przestrzegania podstawowych zasad pracy w Przedszkolu w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (min. nie palenie na terenie placówki, zmiana obuwia),
   • zachowania w tajemnicy informacji związanych z sytuacją socjalnąi zdrowotną osób, na rzecz których świadczycie pomoc,
   • nie ingerowanie w sprawy rodzinne wychowanków, bez porozumienia z nauczycielem,
   • aktualna książeczka sanepidowska.